in

Iqro 1 Nomor 09 Halaman 13

Belajar huruf Ro dalam buku Iqro’ jilid 1 halaman 13

 • Question of

  رَ

  • ro
  • da
  • ru
  • khho

  Correct Wrong

 • Question of

  دَ ذَ رَ

  • da dza ro
  • dza da ro
  • da dza ba
  • da dza khho

  Correct Wrong

 • Question of

  خَ ذَ رَ

  • khho dza ro
  • khho da ro
  • ho dza ro
  • kha dza ro

  Correct Wrong

 • Question of

  رَ حَ دَ

  • ro kha da
  • ro kha dza
  • khho kha da
  • ro khho da

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ رَ ذَ

  • ja ro dza
  • ja ro da
  • kha ro dza
  • ja ro ba

  Correct Wrong

 • Question of

  رَ حَ ثَ

  • ro kha tsa
  • ro kha ta
  • ro kha dza
  • ro kha sa

  Correct Wrong

 • Question of

  تَ ذَ رَ

  • ta dza ro
  • ta da ro
  • tsa dza ro
  • ta dza khho

  Correct Wrong

 • Question of

  بَ رَ دَ

  • ba ro da
  • ba ro dza
  • ba ro ta
  • ba ro sa

  Correct Wrong

 • Question of

  خَ رَ جَ

  • khho ro ja
  • ho ro ja
  • kha ro ja
  • khho ro ha

  Correct Wrong

 • Question of

  حَ ذَ رَ

  • kha dza ro
  • kha da ro
  • ha dza ro
  • kha dza khho

  Correct Wrong

 • Question of

  بَ رَ تَ

  • ba ro ta
  • ba ro tsa
  • ba ro kha
  • ba khho ta

  Correct Wrong

 • Question of

  خَ خَ ذَ

  • khho khho dza
  • khho khho da
  • khho ho dza
  • kha khho dza

  Correct Wrong

 • Question of

  حَ جَ رَ

  • kha ja ro
  • khho ja ro
  • kha ha ro
  • kha ja khho

  Correct Wrong

 • Question of

  اَ بَ تَ ثَ

  • a ba ta tsa
  • a ba tsa ta
  • ba a ta tsa
  • a ba ha tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ حَ خَ

  • ja kha khho
  • ja kha ho
  • ja ha khho
  • ja ha ho

  Correct Wrong

 • Question of

  دَ ذَ رَ

  • da dza ro
  • dza da ro
  • da dza khho
  • ba dza ro

  Correct Wrong

What do you think?

Leave a Reply