in

Iqro 1 Nomor 16 Halaman 20

Belajar huruf Dhzo dalam buku Iqro’ jilid 1 halaman 20

 • Question of

  طَ ظَ

  • tho dhzo
  • tho dhlo
  • tho do
  • tho dza

  Correct Wrong

 • Question of

  ظَ اَ طَ

  • dhzo a tho
  • dhzo a ta
  • dhzo a tsa
  • do a tho

  Correct Wrong

 • Question of

  بَ طَ ظَ

  • ba tho dhzo
  • ba tho dhlo
  • ba tsa dhzo
  • ba ta dhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  ظَ حَ ذَ

  • dhzo kha dza
  • dhzo kha za
  • dhzo kha da
  • dhzo ha dza

  Correct Wrong

 • Question of

  سَ ضَ ظَ

  • sa dhlo dhzo
  • sa dhlo do
  • sa do dhzo
  • sya dhlo dhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  دَ صَ ظَ

  • da sho dhzo
  • da sho do
  • da so dhzo
  • dza sho dhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  طَ حَ ذَ

  • tho kha dza
  • tho kha da
  • tho kha za
  • tho ha dza

  Correct Wrong

 • Question of

  شَ اَ ظَ

  • sya a dhzo
  • sa a dhzo
  • sya a zo
  • sya a do

  Correct Wrong

 • Question of

  سَ رَ صَ

  • sa ro sho
  • sa ro so
  • sa ro ho
  • sya ro sho

  Correct Wrong

 • Question of

  زَ خَ طَ

  • za khho tho
  • dza khho tho
  • za ho tho
  • za khho ta

  Correct Wrong

 • Question of

  ثَ رَ ضَ

  • tsa ro dhlo
  • ta ro dhlo
  • sa ro dhlo
  • tsa ro do

  Correct Wrong

 • Question of

  زَ خَ ضَ

  • za khho dhlo
  • dza khho dhlo
  • za khho do
  • za ho dhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  تَ ضَ ظَ

  • ta dhlo dhzo
  • tsa dhlo dhzo
  • ta dhzo dhlo
  • ta dhlo ho

  Correct Wrong

 • Question of

  صَ دَ شَ

  • sho da sya
  • sho da sa
  • sho dza sya
  • so da sya

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ طَ ضَ

  • ja tho dhlo
  • za tho dhlo
  • ja tho ho
  • ja ho dhlo

  Correct Wrong

 • Question of

  شَ طَ ظَ

  • sya tho dhzo
  • sya tho do
  • sa tho dhzo
  • sa tho dhzo

  Correct Wrong

 • Question of

  اَ بَ تَ ثَ

  • a ba ta tsa
  • a ba ta za
  • a ba ta sa
  • a ba tsa ta

  Correct Wrong

 • Question of

  جَ حَ خَ

  • ja kha khho
  • ja kha ho
  • ja ha khho
  • za kha khho

  Correct Wrong

 • Question of

  دَ ذَ

  • da dza
  • da za
  • dza da
  • da tsa

  Correct Wrong

 • Question of

  رَ زَ سَ شَ

  • ro za sa sya
  • ro dza sa sya
  • ra za sa sya
  • ro za tsa sa

  Correct Wrong

 • Question of

  صَ ضَ طَ ظَ

  • sho dhlo tho dhzo
  • sho dhlo tho ho
  • sho dhlo tho do
  • sho do tho dhzo

  Correct Wrong

What do you think?

Leave a Reply